Towards the Wall (for contrabass and piano)

Yung-chiao Wei, contrabass

Chiao-i Chou, piano