MADE in Taiwan

Journeying through China with Music

Date and Time

9-10/11/2018 (Fri, Sat)
8:00 pm

Venue

Hong Kong Cultural Centre Concert Hall

Conductor/Director

Liu Chiang-Pin

Performed by

Liuqin: Chiu Yu-shan 
Sheng: Chen Yi-wei
Suona: Tseng Chien-Yun
Pipe Organ: Marsha Chow